Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Dla Rodziców/Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna

Informacja dla rodziców w sprawie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół podstawowych w Gminie Godów

W związku z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1078 ) Gmina Godów zawarła porozumienia z wybranymi gabinetami stomatologicznymi z terenu gminy Godów na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami:

- KOLAR-DENTAL S.C. Izabela Kolarczyk, Arkadiusz Kolarczyk, ul. Wyzwolenia 10, 44-348 Skrzyszów, dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach oraz szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrbeńsku,

Świadczeniodawca zapewnia dostęp do świadczeń z zakresu:

1)  świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,  z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Ponadto jest zobowiązany do współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej  i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Na wykonywanie świadczeń stomatologicznych wymagana jest zgoda obojga rodziców. W przypadku niewyrażenia zgody na objęcie ucznia opieką stomatologiczną wymagany jest sprzeciw obojga rodziców wyrażony w formie pisemnej. Sprzeciw i zgoda mają być wyrażone wobec świadczeniodawcy, a nie wobec szkoły. Zbieranie sprzeciwów i zgód jest technicznie wspomagane przez szkołę. Zebrane dokumenty (sprzeciwy i zgody) zostaną przekazane do świadczeniodawcy, gdyż to on zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji i jest administratorem zgromadzonych danych osobowych.

do góry