Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach

Szkoła Podstawowa im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Gołkowicach, dostępnej pod adresem URL: https://www.sp-golkowice.godow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji. 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0,
 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.

UDOGODNIENIA

 • Dedykowany kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • Możliwość przejścia do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:
 1. Przejście do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 2. Przejście do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 3. Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 4. Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 5. Przejście do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 • Strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 • Możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Katarzyna Krzeszowska, spgolkowice@spgolkowice.edu.godow.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 4727644. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

SKARGI I ODWOŁANIA

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje o dostępności architektonicznej

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PORUCZNIKA PILOTA FRANCISZKA SURMY W GOŁKOWICACH

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Do szkoły można wejść od ulicy 1 Maja oraz Staszica. Od strony ulicy 1 Maja istnieją dwa wejścia: główne do szkoły oraz do szatni dla uczniów.  Od strony ulicy Staszica istnieją dwa wejścia: do szatni dla uczniów i rodziców oraz dla interesantów i pracowników. Wejście główne znajdujące się od strony ulicy 1 Maja zaopatrzone jest w podjazd dla niepełnosprawnych.

Budynek szkoły, wejście główne

  Wejście do szkoły od ulicy Staszica

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Szkoła składa się z budynków A i B oraz dwóch sal gimnastycznych: małej i dużej. Budynek A jest budynkiem składającym się z trzech kondygnacji. W piwnicy są zlokalizowane szatnie dla klas 5-8 oraz pomieszczenia gospodarcze. Znajdują się tam też: pracownia techniki oraz salka językowa. Na parterze i pię trze zlokalizowane są sale lekcyjne. Szkoła na parterze posiada pochylnię oraz ubikację dla osób niepełnosprawnych. W części B szkoły istnieją 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 1- 4, do której prowadzą schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz  parter i piętro. Na parterze jest łącznik do budynku A.  

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Szkoła dysponuje pochylniami od przystanku autobusowego znajdującego się przed szkołą, poprzez wejście główne do budynku A oraz na korytarzu na parterze budynku A.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
W okolicy szkoły brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

 

do góry