Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PORUCZNIKA PILOTA FRANCISZKA SURMY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1). 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji.

Strona internetowa została zaprojektowana w oparciu o kryteria sukcesu wymienione w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Szkoła dołożyła wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0,
 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.
 • UDOGODNIENIA

  • Dedykowany kontrast dla dostępności,
  • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
  • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
  • Możliwość przejścia do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:
  1. Przejście do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  2. Przejście do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  3. Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  4. Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  5. Przejście do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
  • Strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
  • Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
  • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
  • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
  • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
  • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
  • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
  • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
  • Możliwość zatrzymywania,wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

  Kategoria: powiązane pliki [1]
  Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
  pdf Raport z wynikami.pdf 84.52KB pobierz Plik: Raport z wynikami.pdf

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Katarzyna Krzeszowska, zsgolkowice@op.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 4727644. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Podmiot Publiczny powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PORUCZNIKA PILOTA FRANCISZKA SURMY W GOŁKOWICACH

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Do szkoły można wejść od ulicy 1 Maja oraz Sobieskiego. Od strony ulicy 1 Maja istnieją dwa wejścia: główne do szkoły oraz do szatni dla uczniów.  Od strony ulicy Sobieskiego istnieją dwa wejścia: do szatni dla uczniów i rodziców oraz dla interesantów i pracowników. Wejście główne znajdujące się od strony ulicy 1 Maja zaopatrzone jest w podjazd dla niepełnosprawnych.

 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Szkoła składa się z budynków A i B oraz dwóch sal gimnastycznych: małej i dużej. Budynek A jest budynkiem składającym się z trzech kondygnacji. W piwnicy są zlokalizowane szatnie dla klas 5-8 oraz pomieszczenia gospodarcze. Znajdują się tam też: pracownia techniki oraz salka językowa. Na parterze i pię trze zlokalizowane są sale lekcyjne. Szkoła na parterze posiada pochylnię oraz ubikację dla osób niepełnosprawnych. W części B szkoły istnieją 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 1- 4, do której prowadzą schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz  parter i piętro. Na parterze jest łącznik do budynku A.  

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Szkoła dysponuje pochylniami od przystanku autobusowego znajdującego się przed szkołą, poprzez wejście główne do budynku A oraz na korytarzu na parterze budynku A.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
W okolicy szkoły brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

 

do góry