Unia Europejska - Projekty
Grafika BIP
Strona główna/BIP/Informacje/Zapewnienie dostępności

Zapewnienie dostępności

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej oraz zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

Klient w zakresie dostępności Szkoły może:
1) poinformować o braku dostępności;
2) złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
3) złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Kto może złożyć informację o braku dostępności

Informacja o braku dostępności ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożona przez każdego klienta Szkoły.

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy.
Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Szkoły, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Szkoły z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;
2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji wniosku

Zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Szkoła niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Szkoły jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek można:
1) przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach, ul. 1 Maja 101a, 44-341 Gołkowice
2) złożyć w sekretariacie w godzinach funkcjonowania Szkoły;
3) przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
4) przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: zsgolkowice@op.pl
Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora ds. dostępności.

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy Szkoła nie zapewniła wnioskodawcy dostępności:
1) w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
2) w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
3) z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności
- wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON pocztą na adres pl. Grunwaldzki 8-10/8, 40-127 Katowice lub  mailowo: katowice@pfron.org.pl.
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba, w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Szkoły lub ich elementów, może:
1) poinformować o braku dostępności;
2) złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
3) złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Szkoły, które mają być dostępne cyfrowo;
3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Szkoły następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Szkoła niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, powiadamia się osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu, wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:
1) przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach, ul. 1 Maja 101a, 44-341 Gołkowice
2) złożyć w sekretariacie w godzinach funkcjonowania Szkoły;
3) przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
4) przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: zsgolkowice@op.pl.
Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora ds. dostępności.

Tryb odwoławczy

1) W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Szkoły, wskazanych w żądaniu, albo
2) w przypadku, gdy osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu
- osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.pdf 184.73KB pobierz Plik: Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.pdf
pdf Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.pdf 211.92KB pobierz Plik: Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.pdf
pdf Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej.pdf 203.79KB pobierz Plik: Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Krzeszowska Katarzyna 2023-02-05 09:15
Aktualizacja publikacji
Krzeszowska Katarzyna 2023-02-05 11:25
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry