Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Dla Uczniów/Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia - kto to taki?

Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

Zasady Działania Rzecznika Praw Ucznia:

 • Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
 • Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy.
 • Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, na prośbę wydaje opinię pisemną, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informację o naruszeniu praw dyrektorowi szkoły.
 • Rzecznik może być mediatorem między stronami.

Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika za pośrednictwem skrzynki pytań i wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.

Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

Zdania Rzecznika Praw Ucznia:

 • Zapoznawanie i propagowanie praw ucznia.
 • Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 • Mediacja między stronami konfliktu.
 • Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, Pedagogiem Szkolnym, Wychowawcą i Samorządem Uczniowskim.
 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania:

 • Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
 • Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
 • Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Szkolny Rzecznik Praw ucznia

Jeśli uważasz, że w szkole zostały naruszone Twoje prawa - pomogę rozwiązać Twój problem.

Izabela Płatek

 

do góry