Unia Europejska - Projekty

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

 • Poniedziałek 7:30 - 13:30
 • Wtorek 7:30 - 13:30
 • Środa 7:30 - 13:30
 • Czwartek 7:30 - 13:30
 • Piątek 7:30 - 13:30

PRACOWNICY

Bibliotekę prowadzi:

 • mgr Teresa Błasiak

HISTORIA BIBLIOTEKI

Z dniem 1 września 2008 r., w związku z powstaniem Zespołu Szkół w Gołkowicach, biblioteka szkoły podstawowej, mieszcząca się dotychczas w budynku szkoły podstawowej, uległa likwidacji. Biblioteka gimnazjalna stała się wspólną biblioteką dla wszystkich uczniów zespołu szkół. Księgozbiór biblioteki szkoły podstawowej został zweryfikowany pod względem jakości oraz aktualności treści i włączony do nowotworzonego księgozbioru biblioteki zespołu szkół, w skład którego weszły też dotychczasowe pozycje biblioteki gimnazjum.
Biblioteka gimnazjalna tworzona była od podstaw od września 2000 r., wraz z oddaniem nowego budynku gimnazjum. W związku z tym, że tworzenie zbiorów biblioteki to ogromne obciążenie finansowe dla budżetu szkoły, początkowo zbiory były bardzo skromne - zakupiono niezbędne lektury. Z czasem książek było coraz więcej. W roku 2002 biblioteka gimnazjalna otrzymała fundusze od Urzędu Gminy w Godowie na zakup książek i multimediów do biblioteki. Na koniec roku 2002 księgozbiór biblioteki liczył 1550 egzemplarzy książek (lektury, księgozbiór podręczny, literatura dla młodzieży, książki popularnonaukowe).
W grudniu 2012r. w wyniku zmian organizacyjnych w szkole biblioteka została przeniesiona do innego pomieszczenia.
Obecnie zbiory biblioteki zespołu szkół liczą 4588 egzemplarzy książek i uzupełniane są na bieżąco według potrzeb czytelników i możliwości finansowych szkoły.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŁKOWICACH

 • Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 • Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczoną książkę, czasopismo.
 • W pomieszczeniu biblioteki należy zachować ciszę.
 • Czytelnik może wypożyczyć nie więcej niż 3 książki na okres 1 miesiąca, tylko na swoje nazwisko. Jeżeli książka nie została przeczytana w terminie, można uzyskać przedłużenie tego terminu.
 • Nie należy wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 • Książki mogą być wypożyczone na okres ferii i wakacji.
 • Stanowiska komputerowe służą do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu głównie w celach edukacyjnych (pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów).
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 • Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA, stanowiący aneks do Regulaminu Biblioteki:

 • Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w bibliotece szkolnej i wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.
 • Książki należy zwrócić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
 • Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 • Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek.
 • Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, należy go obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem.
 • Podręczniki należy w wyznaczonym do tego miejscu podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka.
 • Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
do góry