Unia Europejska - Projekty
Strona główna/O Szkole/Innowacje pedagogiczne

Rok szkolny 2023/2024

Innowacja pedagogiczna „Botanika dla laika. Zobaczyć, zbadać, zapamiętać - poznawanie przez obserwacje i doświadczenia.”

Ze względu na znaczne zróżnicowanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań dzieci nauczanie zorganizowane w systemie klasowo-lekcyjnym nie zawsze jest w stanie optymalnie wykorzystać możliwości każdego ucznia. W klasie są dzieci, którym nie wystarcza wiedza zdobyta w czasie lekcji, takie, które mają “głód wiedzy”, własne pasje, chęć działania, czasem w wąskiej dziedzinie. Jedną z możliwości zaspokojenia takich potrzeb jest rozwijanie własnych zainteresowań w ramach dodatkowych zadań otrzymanych od nauczyciela i realizowanych pod jego kierunkiem. Celem innowacji jest ukazanie przydatności wiedzy biologicznej w życiu codziennym oraz kształcenie postawy kreatywnych badaczy. 

Innowacja pedagogiczna „Botanika dla laika. Zobaczyć, zbadać, zapamiętać - poznawanie przez obserwacje i doświadczenia”, jest przeznaczona do realizacji w klasach V szkoły podstawowej na lekcjach biologii. Realizowana będzie od września 2023 r. do maja 2024 r. Niniejsza innowacja ma na celu rozszerzenie treści programowych  z wybranych działów programowych poprzez kształtowanie postawy poznawczej i badawczej. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do samodzielnego planowania i  przeprowadzania doświadczeń biologicznych oraz właściwego wnioskowania, a także tego, że nauka współpraca w grupie przynosi korzyści i miłą atmosferę.   Mam nadzieję, że pomysł na wykorzystanie wiedzy biologicznej poprzez praktyczne działanie spodoba się uczniom klas piątych i będzie wspomagać proces edukacyjny, a jednocześnie pomoże w kształtowaniu postawy młodych badaczy.

Dominika Kiełkowska

Rok szkolny 2022/2023

Innowacja pedagogiczna „ Bawimy się wesoło”

 Adresatami innowacji są uczniowie klasy 3a.  Czas realizacji innowacji obejmuje 8 miesięcy. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć wychowania fizycznego, raz w tygodniu. Podstawowym ich założeniem jest szerzenie idei Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz dobrej zabawy w kontakcie z innymi ludźmi.
Głównym celem innowacji jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, tj. harmonijnego funkcjonowania wszystkich sfer: poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej. Uczniowie poznają także, jak kreatywnie, aktywnie i wspólnie spędzać czas wolny, wykorzystają możliwości, jakie daje współdziałanie w grupie, będą mieć możliwość odbierać bodźce za pomocą różnych zmysłów, wzmocnią pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa oraz nabędą umiejętności wyciszania się i relaksowania.

Monika Herman, Elżbieta Frydrych

Rok szkolny 2021/2022 

"Z ekologią na TY"

Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 ( Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne). Wychodząc naprzeciw potrzebom ekologicznym, opracowałyśmy  innowację pedagogiczną dotyczącą uczniów klas  I  pod tytułem "Z ekologią na TY” . Ma ona wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy, w przystępny sposób przybliżyć dzieciom świat przyrody, uświadomić, że są jej częścią oraz uwrażliwić na przejawy degradacji środowiska i rozwijać pozytywne zachowania  wobec ochrony środowiska.

Innowacja będzie realizowana poprzez ćwiczenia praktyczne. Podczas realizacji innowacji będziemy  korzystać ze scenariuszy programistycznych i kart pracy stworzonych w ramach programu „Z ekologią na TY”.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w ramach zajęć z edukacji przyrodniczej. Podczas zajęć będzie realizowany program według materiałów przesłanych przez organizatorów projektu oraz materiały własne przygotowane przez prowadzące innowację.

Katarzyna Krzeszowska, Anita Kurasz

"Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki"

Coraz bardziej wydaje się, że czasy papierowych książek idą w zapomnienie. Młodzi ludzie niechętnie po nie sięgają, a wiodącą skarbnicą różnorakich tekstów stał się Internet. Okres pandemii zdecydowanie pogłębił problem zbyt długiego spędzania czasu przed ekranem monitora,  co z pewnością przełoży się w przyszłości na wiele wad postawy oraz wzroku.
Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 1 października 2021 r. wprowadzamy do swojej klasy międzynarodowy projekt edukacyjny LEKTURKI SPOD CHMURKI autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz zgłębianie wiedzy na temat zawodów wykonywanych przez bohaterów.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

 I MODUŁ  - PDRÓŻE MAŁE O DUŻE

II MODUŁ - NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY

III MODUŁ  - NA RATUNEK

W każdym z modułów uczniowie będą wybierali jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której następnie wykonają różnorodne zadania. Program projektu opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

Katarzyna Krzeszowska, Anita Kurasz

Rok szkolny 2019/2020

"Zabawy z programowaniem"

Od roku szkolnego 2019/2020 klasy II naszej szkoły będą uczestniczyły w pozalekcyjnych zajęciach "Zabawy z programowaniem".

Technologie komputerowe odgrywają coraz większe znaczenie w życiu nowoczesnych społeczeństw, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości. Naukę programowania powinno się rozpocząć już od najmłodszych lat szkolnych, kiedy to dziecko odznacza się największą ciekawością świata, jest spragnione odkrywania, zmieniania i budowania. Włączenie programowania do edukacji szkolnej pozwoli na lepsze nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Dzieci oswajane z kodowaniem poprzez zabawę, uczą się cierpliwości, systematycznej i uporządkowanej pracy, kreatywnego i logicznego myślenia, rozwijają wyobraźnię.

Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Zabawy z programowaniem” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

Do stworzenia innowacji zainspirował nas również udział w programie edukacyjnym „Uczymy dzieci programować”, zdobyte w nim doświadczenia, oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne. Mamy nadzieję, że realizując program „Zabawy z programowaniem”, nauka będzie dla każdego dziecka przygodą, zabawą i przyjemnością.

Za pomocą tej innowacji chcemy połączyć nasze doświadczenie w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym z pasją dotycząca kodowania w Scratch, która narodziła się po rocznym udziale w programie Eksperci Programowania.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Krzeszowska Katarzyna, Kurasz Anita

 

"Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki"

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania,  od października 2019 r. wychowawczynie klas II wprowadzą do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. Projekt składa się z 3 modułów:     

1. Fikuśne lekturki spod chmurki
2. Zwierzęce lekturki spod chmurki 
3. Polskie lekturki spod chmurki

W każdym z modułów uczniowie będą wybierali jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której następnie wykonają różnorodne zadania. Program projektu opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

Katarzyna Krzeszowska, Anita Kurasz

 

„TIK na lekcjach historii”

Innowacja „TIK na lekcjach historii” skierowana jest do uczniów klasy 7a.  Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020, z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych z historii, jako element godziny lekcyjnej, co najmniej raz w tygodniu. Opierać się będą na obowiązującej podstawie programowej. Mają na celu zaproponowanie nowych, dotychczas nie stosowanych na lekcjach historii  rozwiązań w zakresie metod pracy. Zajęcia te ukierunkowane będą na zwiększenie aktywności i motywacji uczniów, ich kompetencji cyfrowych oraz uatrakcyjnienie nauki historii poprzez zastosowanie technologii informacyjno - komunikacyjnej.

Mateusz Andrzejuk

Rok szkolny 2018/2019

„Franciszek Surma, High flying - wysoki pułap”

Czas trwania innowacji obejmować będzie rok szkolny 2017/2018. Innowacja jest przeznaczona do realizacji w klasach VII szkoły podstawowej na lekcjach regionalizmu i języka angielskiego. Podstawowym założeniem innowacji jest prowadzenie zajęć nakierowanych na przybliżenie postaci lokalnego bohatera - mieszkańca Gołkowic, porucznika pilota Franciszka Surmy, bohatera bitwy o Anglię, asa lotnictwa polskiego, uhonorowanego indywidualnym pomnikiem w miejscowości Great Malvern a także najwyższymi odznaczeniami polskimi, w tym Krzyżem Srebrnym Ordery Virtuti Militari. Postać pilota, patrona naszej szkoły, wymazana z pamięci ludzkiej lokalnego środowiska w czasach PRL-u, jest dla uczniów przykładem patrioty - Ślązaka, Polaka, bohatera walki o wolność Ojczyzny oraz Jej sojuszników. Te wartości będą przekazywane podczas zajęć z regionalizmu oraz na dodatkowych lekcjach języka angielskiego, języka kraju, o który walczył gołkowicki bohater.

Celem innowacji pedagogicznej „Franciszek Surma- High flying - wysoki pułap” jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnego modelu patriotyzmu - nakierowanego na utrwalanie, kultywowanie, pielęgnowanie i propagowanie tradycyjnych wartości w nowoczesnej i różnorodnej obudowie dydaktycznej, zrozumiałej i akceptowanej przez nowe pokolenie uczniów. Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie będą dodatkowo poszerzać zakres leksykalny, rozwijać znajomość środków językowych, doskonalić umiejętności komunikacyjne, będą kształtować nowe kompetencje, takie jak organizacja i planowanie, umiejętność podejmowania decyzji, kompetencje związane z zarządzaniem informacjami, umiejętność pracy zespołowej.

Mamy nadzieję, że pomysł na połączenie języka angielskiego oraz elementów historii i wychowania patriotycznego spodoba się uczniom klas siódmych i będzie wspomagać proces edukacyjny, a jednocześnie pomoże w pracy wychowawczej i kształtowaniu postaw patriotycznych uczniów szkoły.

Izabela Płatek
Joanna Bonarek
Leszek Herman

"Czas czytania książek..."

Obecnie w wielu domach książka została odsunięta na plan dalszy , a potrzeba czytania zajmuje dalekie miejsca na listach potrzeb. Brak umiejętności czytania ze zrozumieniem, zanik zainteresowania czytelnictwem, złe opanowanie technik czytania prowadzi do niepowodzeń szkolnych i do zubożenia słownictwa. Przekłada się to na oceny szkolne. Dzieci wolą spędzać swój wolny czas grając przy pomocy komputera, oglądając telewizję. Książka i jej czytanie postrzegane jest jako coś bardzo nudnego i monotonnego. Problem braku zainteresowania czytelnictwem klas starszych szkoły podstawowej zauważamy w naszej szkole już dłuższy czas. Dzieci z nauczania wczesnoszkolnego chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną, jednak już starsi uczniowie bardzo rzadko pożyczają coś innego niż lekturę lub materiały na lekcje. Wielorakie i wszechstronne działania innowacyjne potrzebne są do przywrócenia w świadomości uczniów pojęcia „czytania dla przyjemności” i zaspokajania ciekawości świata.
Innowacja pedagogiczna „Czas czytania, czas książek...” skierowana jest do uczniów klas V szkoły podstawowej, trwać będzie od września 2017 roku do maja 2018 roku.
Jej celem jest: zwiększenie zainteresowania uczniów czytaniem jako formą spędzania czasu wolnego, reklama zasobów biblioteki, doskonalenie umiejętności pięknego czytania oraz czytania ze zrozumieniem, wzbogacanie wiedzy i umiejętności.
Mam nadzieję, że poprzez te działania poszerzy się w szkole grono miłośników książek.

Teresa Błasiak

do góry