Unia Europejska - Projekty
Strona główna/O Szkole/Projekty/Doswiadczaj i eksperymentuj - innowacje i nauczanie oparte na eksperymencie”.

Doswiadczaj i eksperymentuj - innowacje i nauczanie oparte na eksperymencie”.

Loga: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Śląska oraz Unii Europejskiej

 

Projekt pt. „Doświadczaj i eksperymentuj - innowacje i nauczanie oparte na eksperymencie w Szkole Podstawowej w Gołkowicach”.

Czas realizacji: 01.07.2021 r. - 30.06.2022 r. 

Wartość projektu: 458 299,86 zł 

Wkład Funduszy Europejskich:  389 554,88  zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 92 uczniów Szkoły Podstawowej w Gołkowicach w Gminie Godów poprzez rozszerzenie oferty zajęć rozwijających zainteresowania (w tym robotykę bez programowania) i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, a także zwiększenie zakresu przedmiotów, na których wykorzystywany będzie eksperyment, jako metoda pracy z uczniem w okresie od 1.07.2021 r. do 30.06.2022.

Tabela przedstawiająca rodzaje zajęć

Projekt obejmuje wsparciem grupę docelową z woj. śląskiego z SP w Gołkowicach w Gminie Godów oraz z miejscowości ościennych. Wybrano ją na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki czemu można wnioskować, że uczniowie potrzebują wyrównania szans edukacyjnych przy użyciu najnowocześniejszych metod pracy i technologii. Przeprowadzono także wywiady z uczniami na lekcji wychowawczej oraz rozmowy z rodzicami, co umożliwiło sporządzenie diagnozy placówki, która obejmuje potrzeby rozwojowe i psychofizyczne uczniów. Diagnoza wskazała zakres koniecznych do realizacji zadań, które w ramach projektu zostaną zrealizowane. Przygotowana została przez kadrę pedagogiczną oraz Dyrekcję i zatwierdzona przez organ prowadzący. Wsparciem objętych zostanie 92 uczniów z SP w Gołkowicach w Gminie Godów. Grupa docelowa dzieli się na uczniów zdolnych, osiągających wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych tj. przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i języka angielskiego oraz uczniów osiągających słabe wyniki z matematyki oraz jęz. angielskiego wykazujących deficyty i trudności w nauce. Dzięki diagnozie możliwe było określenie koniecznych do realizacji zadań, które ma obejmować niniejszy projekt. Diagnoza pozwoliła także wyszczególnić problemy stanowiące zagrożenie dla prawidłowego kształtowania kompetencji kluczowych oraz uzdolnień uczniów, a także rozpoznać ich potrzeby. Stwierdzono, iż niezbędne jest polepszenie bazy dydaktycznej i wyposażenia szkoły w sprzęt i urządzenia do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. Funkcjonalny i sprawny sprzęt zdecydowanie podniesie atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć, co wpłynie pozytywnie na osiągnięcia dydaktyczne uczniów. Uczniowie szkoły oraz ich rodzice są zainteresowani planowaną ofertą edukacyjną wykorzystującą eksperyment jako metodę pracy z uczniem.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne Koordynatora z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami, na którym przedstawione zostaną główne założenia projektu, jego cele i rezultaty. Następnie odbędą się spotkania z uczniami oraz rodzicami, zapoznają się oni z regulaminem uczestnictwa. Informacja o naborze do projektu będzie zamieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły. Nauczyciele przygotują testy sprawdzające wiedzę uczniów, które przeprowadzone zostaną wśród uczniów zainteresowanych projektem oraz sprawdzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Kryteria rekrutacji:
- test kwalifikacyjny i/lub;
- opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu nt. jego wyników i/lub;
- średnia ocen.

Pierwszeństwo w dostępie do zajęć wyrównawczych będą mieć uczniowie o najniższych wynikach nauczania, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych drugim kryterium będzie niższa średnia ocen z wszystkich przedmiotów. Na zajęcia dla uczniów uzdolnionych kwalifikowane będą osoby uzyskujące najwyższe wyniki z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę będą predyspozycje ucznia m.in. umiejętność samodzielnej pracy, udział w olimpiadach i konkursach. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Planowana liczebność grup - zgodna z obwiązującymi przepisami.. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.

Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona przez nauczycieli na lekcjach godzin wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie grupy docelowej uczniów biorących udział w zajęciach.

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE1.pdf 760.29KB pobierz Plik: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE1.pdf
pdf Formularz zgłoszeniowy zał. nr 1.pdf 1.08MB pobierz Plik: Formularz zgłoszeniowy zał. nr 1.pdf

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Informujemy że od dnia 14.01.2022 rozpoczynamy rekrutację dodatkową na zajęcia dla uczniów klas 5 z zakresu fizyczno-matematycznego. Rekrutacja trwać będzie do dnia 3 lutego 2022 roku. Zasady rekrutacji dostepne są w regulaminie rekrutacji z dnia 14.01.2022. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji tj. Formularz zgłoszeniowy (Załącznk nr 3 do regulaminu projektu) oraz Oświadczenie uczestnika (Załącznik nr 2 do regulaminu projektu) dostępne są na stronie projektu.

 Rodzaj planowanych zajęć:

Rodzaj zajęć

„Stowarzyszenie Młodych Kreatorów” - zajęcia metodą eksperymentu fizyczno -matematyczne dla klas 5

1 gr x 8 os x 30 godzin zajęć - Łącznie 30 godzin

 

Informujemy że od dnia 21.03.2022 rozpoczynamy rekrutację dodatkową na zajęcia dla uczniów klas 4-8 z języka polskiego dla dzieci z Ukrainy. Rekrutacja trwać będzie na biżąco. Zasady rekrutacji dostepne są w regulaminie rekrutacji z dnia 21.03.2022. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji tj. Formularz zgłoszeniowy (Załącznk nr 4 do regulaminu projektu) oraz Oświadczenie uczestnika (Załącznik nr 2 do regulaminu projektu) dostępne są na stronie projektu.

Rodzaj planowanych zajęć:

Rodzaj zajęć dla uczniów

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla dzieci z Ukrainy - klasy 4-8 - Ilość grup szkoleniowych i ich liczebność będzie uzależniona od ilości i wieku uczestników

 Załączniki do pobrania:

 

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.pdf 743.85KB pobierz Plik: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.pdf
pdf Oświadczenie uczestnika projektu.pdf 504.22KB pobierz Plik: Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
pdf FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - „Stowarzyszenie Młodych Kreatorów” 1.07MB pobierz Plik: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - „Stowarzyszenie Młodych Kreatorów”
pdf FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla dzieci z Ukrainy 1.05MB pobierz Plik: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla dzieci z Ukrainy

 

do góry